20 января 2020        3718         Комментарии к записи Raadioside tunnistus отключены

Raadioside tunnistus

Koolituse hind on 150.-eur ( lisandub käibemaks )

 

Eesti õigusruumis on meresagedustel raadioga ühendusse astumine lubatud juhul, kui on läbitud vastavad kursused ja saadud piirangutega meresideoperaatori (Restricted Operator’s Certificate), raadiosideoperaatori (General Operator’s Certificate) või väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus (Short Range Certificate) tunnistus.

 

NB! ERANDIKS ON VÄLTIMATU ABI VAJADUS. ABI VÕIB KUTSUDA IGAÜKS!

 

Merel kasutataval raadiojaamal peab olema raadioseadme kasutusluba (veesõiduki raadioluba), mis annab õiguse kasutada meresidesagedusi seadusega määratud tingimustel. Lubasid väljastab Tehnilise Järelevalve Amet, taotluse leiab siit. Igal Tehnilise Järelevalve Ametis registreeritud raadiojaamaga veesõidukil on oma üheksanumbriline kood. Kindlaks määratud meresagedustel saab kuulata eelkõige ilma- ja navigatsioonihoiatusi. Raadioside operaatori tunnistuse omanik võib teiste aluste, kaldajaamade ja sadamatega ühendust võtta. Hädaolukorras võib meresidet kasutada ka siis, kui raadio kasutajal ei ole operaatori tunnistust.

Käsiraadiojaama võimsus tohib olla maksimaalselt 5  W. Sadamates peab võimsus olema 1 W — võimsus on menüüst valitav.
Mereside on rahvusvaheline. Peamine hädaabi kutsungite ja eelteadete edastamise kanal on 16 (156,800 MHz). See on avatud kõikidele kaldajaamadele ja alustele (pidev raadiovaht), info iseloomust tulenevalt suunatakse side edasi teisele töökanalile. Kanal 69 on riigilaevastiku töökanal ning mõeldud ka piirivalvega ning operatiivinformatsiooni- ja mereseirekeskusega suhtlemiseks. Väikelaevnike jaoks on nii meil kui naaberriikides kanalid 72 ja 77, aga ka L1 (155,500 MHz) ja L2 (155,525 MHz).

DSC on digitaalne selektiivne väljakutse aparaat, mis on uuematele raadiojaamadele sisse ehitatud. Selle andmeedastus toimub kanalil 70, info jõuab kõigi sagedusalas olijateni. Hädanupu (DSC või DISTRESS) vajutamisel saadetakse andmeedastusena hädateade, mille võtavad kõik levialas olevad DSC raadiojaamad automaatselt vastu.

Raadiosides on hädasignaaliks MAYDAY, mille järel antakse hädateade, mis edastatakse suuliselt raadiotelefoniga. Mayday väljakutsel on absoluutne sageduse või kanalikasutuse eesõigus iga teise sideseansi suhtes.
Õnnetusjuhtumist või hädaolukorrast teata Piirivalveameti operatiivinformatsiooni- ja mereseirekeskust raadio teel 16. kanalil. 16. kanali kasutamisel tuleb arvestada vaikuseminutitega: iga täis- ja pooltund peetakse 3 minutit eetris vaikust. Nendel aegadel ei minda eetrisse madala tähtsusega info vahetamiseks.

Kanalil 70 toimuvad GMDSS nõuetele vastavad automaatsed merehädasignaalide edastamised ja sidesse väljakutsed DSC (digital selective calling) abil.

Kanalil 16 jätkuvad merehädasignaalide edastamised ja sidesse väljakutsed operaatori vahendusel laevadega, mis ei oma uut sideaparatuuri. Edaspidi on sama kanal kasutatav ka meresõidu ohutusega seonduva teabe edastamiseks ja sideks päästetöödel.

Kanal 69 on ettenähtud riigilaevastiku töökanaliks.

Kanalitel 1; 3; 5; 7; 20; 26; 27 (dupleksside töökanalid), edastab Tallinna Raadio meresidevõrgus ilma-, tormi-, jää- ja navigatsiooniteateid ning hoiatusi. Vastav eelteade antakse kanalil 16.

Sadamates jälgitavate merekanalite nimekirja leiad SIIT